• ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ-Κύρωση των άρθρων Συνεταιρισμού του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για ανάπτυξη της Ειδικής Αγωγής

  Κύριε Πρόεδρε, κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιμή να παρουσιάσω στην Επιτροπή της Βουλής το σχέδιο νόμου «Κύρωση των Άρθρων Συνεταιρισμού του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για ανάπτυξη της Ειδικής Αγωγής».

  Ο εν λόγω ευρωπαϊκός οργανισμός ιδρύθηκε μετά από πρωτοβουλία του Δανού Υπουργού Παιδείας, κ. Γένσεν και τη σταδιακή συμμετοχή 17 χωρών. Είναι οι χώρες της Ε.Ε., οι χώρες της Νορβηγίας και της Ισλανδίας.

  Η νομική υπόσταση του εν λόγω φορέα επικυρώθηκε στις 4.11.1999. Σκοπός της ίδρυσης αποτελεί η βελτίωση της ποιότητας της εκπαίδευσης των ατόμων με ειδικές ανάγκες, η πρόταση αποτελεσματικών και επιστημονικά έγκυρων μέτρων στο δύσκολο και πολύπλευρο αυτό θέμα και η δημιουργία μόνιμου πλαισίου ευρωπαϊκής συνεργασίας στο  τομέα της εδικής αγωγής.

  Ο Οργανισμός χρηματοδοτείται μερικώς από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και σύμφωνα με την ιδρυτική σύμβαση, τα κράτη που συμμετέχουν, οφείλουν να καταβάλλουν πλήρη συνδρομή μέλους. Από ελληνικής πλευράς η Σύμβαση έχει υπογραφεί από τον κ. Ανθόπουλο, τέως Υφυπουργός εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από εξουσιοδότηση του Υπουργού Εξωτερικών κ. Παπανδρέου.

  Η ετήσια συνεισφορά στον προϋπολογισμό του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για ανάπτυξη ειδικής αγωγής ανέρχεται στο ποσό των 12.418.900 δρχ.. Γι” αυτό, απαιτείται η κύρωση της σχετικής σύβασης να γίνει από το Ελληνικό Κοινοβούλιο.

  Κυρίες και κύριου συνάδελφοι, όλοι θα συμφωνήσουμε ότι το ενδιαφέρον και η λήψη οριστικών υλοποιήσιμων και αποτελεσματικών μέτρων από την Πολιτεία και γενικότερα από την κοινωνία στο συγκεκριμένο θέμα αποτελεί δείκτη του πολιτισμού και της ευαισθησίας της. Λέγοντας άτομα με ειδικές ανάγκες περιλαμβάνουμε μια μεγάλη κατηγορία ατόμων, τα οποία έχουν πρόβλημα σωματικό, κινητικό, πνευματικό ή και άλλο και διαφοροποιούνται σε σχέση με τον υπόλοιπο πληθυσμό. Λόγω αυτής ακριβώς της ευρύτητας στην  κατηγοριοποίηση, υπάρχει μεγάλη δυσκολία στη συγκέντρωση ακριβών στατιστικών στοιχείων όχι μόνο στη χώρα μας αλλά και στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Αξίζει να σημειωθεί, ότι σε μια έγκυρη στατιστική προσέγγιση του 1995, από πλευράς Ε.Ε. υπάρχουν 42.000.000 μαθητές υποχρεωτικής εκπαίδευσης, εκ των οποίων πάνω από 10.000.000 είναι στην προσχολική ηλικία. Από τα παιδιά αυτά το 2% έως 12% ήταν παιδιά με ειδικές ανάγκες. Η μεγάλη αυτή απόκλιση αποδεικνύει τις δυσκολίες που προανέφερα και οφείλεται στις πολλές κατηγορίες των παιδιών με ειδικές ανάγκες.

  Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχει περάσει ανεπιστρεπτί η εποχή του Καιάδα, όπως επίσης και η εποχή που τα άτομα αυτά αντιμετωπίζονταν σαν όνειδος από την οικογένεια και την πολιτεία.  Στο πρόσφατο παρελθόν, η έννοια της αναπηρίας ταυτιζόταν με εκείνη της νόσου, περιορίζοντας έτσι και το περιεχόμενο της φροντίδας, σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο, μόνο στην ανάγκη περίθαλψης των ατόμων. Σήμερα, αναπτύσσεται ένα οργανωμένο σύστημα κοινωνικής φροντίδας, που στηρίζεται στο σεβασμό των ατομικών δικαιωμάτων και στην προσπάθεια ένταξης τους στην κοινωνία.

  Για να γίνει πιο αποτελεσματική αυτή η προσπάθεια, απαιτείται η έγκαιρη παρέμβαση από τα πρώτα χρόνια ζωής του ατόμου. Σκοπό έχει να ενθαρρύνει και να διεγείρει το μηχανισμό των αισθήσεων , την κοινωνική, συναισθηματική και πνευματική εξέλιξη των παιδιών, ώστε να γίνουν ενεργά μέλη της κοινωνικής ζωής με όσο ο δυνατόν μικρότερη εξάρτηση από τους άλλους. Γι” αυτό απαιτείται σωστή οργάνωση υπηρεσιών, συνεργασία ομάδων επιστημόνων και εξειδικευμένου προσωπικού, συνεργασία με την οικογένεια, εξειδίκευση και ικανότητα επαγγελματιών και οπωσδήποτε ατμόσφαιρα θετικού εθελοντισμού.

  Ιδιαίτερα σε αυτό το θέμα, δεν αρκούν μόνο οι καλές προθέσεις. Πρέπει να εισακούονται οι εισηγήσεις των ειδικών. Σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη της ειδικής αγωγής μπορεί να παίξει η ψηφιακή τεχνολογία, τόσο στη διδασκαλία όσο και στο άνοιγμα νέων δρόμων μάθησης και τρόπων εκπαίδευσης. Αυτός ο φορέας έχει εξελιχθεί σε ελκυστικό συνεργάτη σε όλο και περισσότερους εθνικού και ευρωπαϊκούς οργανισμούς του τομέα του. Ήδη, εντάχθηκε σε αυτόν η Ελβετία, η Εσθονία, η Λετονία και η Λιθουανία που προσχώρησαν ως παρατηρητές. Η χώρα μας εκπροσωπείται με επιτυχία από υψηλής ποιότητας εκπροσώπηση και με αξιοπιστία στις προτάσεις που κατατίθενται. Υπάρχει ανάγκη συντονισμού και συναίνεσης στην αντιμετώπιση αυτού του ειδικού θέματος. Στη χώρα μας υπάρχουν αρκετοί ειδικοί επιστήμονες, αλλά και συνδικαλιστικοί εκπρόσωποι των ατόμων με ειδικές ανάγκες, που μπορούν να συμμετάσχουν σε αυτήν την προσπάθεια.

  Η προσπάθεια αυτή ξεκίνησε από τον Δανό υπουργό, τον κ. Γένσεν και ο Οργανισμός φέρει την επωνυμία « Συνεταιρισμός του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για Ανάπτυξη της Ειδικής Αγωγής». Η έδρα αυτού του Οργανισμού είναι σε ένα δήμο της Δανίας που ονομάζεται Μίντελφαρντ. Σκοπός τους Οργανισμού είναι η βελτίωση της ποιότητας της εκπαίδευσης των ατόμων με ειδικές ανάγκες. Ορίζεται το καθεστώς που θα διέπει τα συνεργαζόμενα κράτη, δηλαδή τους παρατηρητές και τα πλήρη  μέλη. Επίσης, ρυθμίζεται η χρηματοδότηση του Οργανισμού μέσω ετήσιας εισφοράς.

  Στο άρθρο 4 καθορίζονται οι υποχρεώσεις του Οργανισμού. Στη συνέχεια, ορίζεται ως ανώτερη αρχή του Οργανισμού, το συμβούλιο των αντιπροσώπων, καθώς και ο τρόπος σύνθεσης και οι αρμοδιότητές του.

  Στο άρθρο 6 ορίζεται η  σύνθεση του διοικητικού συμβουλίου, ο τρόπος και η περίοδος εκλογής, που είναι τριετής. Διευκρινίζεται ο τρόπος διορισμού του προέδρου του Οργανισμού και τα προσόντα που θα πρέπει να διαθέτει. Διευκρινίζονται θέματα της λειτουργίας του συμβουλίου και των διαδικασιών. Καθορίζεται η διαδικασία και οι όροι πρόσληψης του ειδικού διευθυντού. Θεσπίζεται η ορισμός ενός εθνικού συνεργάτη από κάθε κράτος μέλος. Ορίζεται ο τρόπος άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων σε θέματα σχετιζόμενα με την ακίνητη περιουσία του ιδρύματος.

  Θέτοντας τα ανωτέρω υπόψη σας, εισηγούμεθα την ψήφιση του ανωτέρω νομοσχεδίου.

  16/01/2001