• Τροπολογία για νοσοκομιακούς χημικούς, βιοχημικούς, βιολόγους

  ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ

  Στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας «Τροποποίηση και συμπλήρωση της νομοθεσίας για το Εθνικό Σύστημα Υγείας και ρυθμίσεις άλλων θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας»

   

  «ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ, ΧΗΜΙΚΩΝ, ΒΙΟΧΗΜΙΚΩΝ, ΒΙΟΛΟΓΩΝ ΣΤΟ Ε.Σ.Υ.»

   

  ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

  Η Πολιτεία θεωρώντας  τους κλινικούς χημικούς, χημικούς, βιοχημικούς, βιολόγους απαραίτητο επιστημονικό δυναμικό για την εύρυθμη λειτουργία των νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ. και εκτιμώντας την πολυετή προσφορά τους στα τμήματα του εργαστηριακού τομέα της ιατρικής υπηρεσίας, με το νόμο 2519/1997 (άρθρα 40-44) δημιούργησε «Κλάδο Ε.Σ.Υ., κλινικών χημικών, χημικών, βιοχημικών, βιολόγων των ιατρικών εργαστηρίων νοσοκομείων».

  Ο νόμος αυτός παραμένει ανενεργός διότι δεν έχει κατατεθεί διάταξη νόμου για την κατάταξη των ήδη υπηρετούντων κλινικών χημικών, χημικών, βιοχημικών, βιολόγων στο Ε.Σ.Υ., ενώ η κατάταξη των ήδη υπηρετούντων νοσοκομειακών φαρμακοποιών του Ε.Σ.Υ. – κλάδος που δημιουργήθηκε με τον ίδιο νόμο – διευθετήθηκε με το άρθρο 40 του Ν. 2519/97 και άρθρο 13 παρ. 3 του Ν.2889/2001.

  Για λόγους ισοπολιτείας αλλά και ενίσχυσης της υπευθυνότητας και της επιστημονικής διάθεσης των υπηρετούντων στα νοσοκομεία του Ε.Σ.Υ. (κλινικών χημικών, χημικών, βιοχημικών, βιολόγων) κάτι που θα αποβεί επωφελές για το Σύστημα Υγείας προτείνεται η ακόλουθη τροπολογία αντίστοιχη με αυτήν του Ν.2889/2001 (άρθρο 13 παρ.3) που αφορά τους φαρμακοποιούς που υπηρετούν στο Ε.Σ.Υ.

   

   

   

  ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ

  «Οι υπηρετούντες στα νοσοκομεία κλινικοί χημικοί, χημικοί, βιοχημικοί, βιολόγοι κατατάσσονται σε συνιστώμενες προσωποπαγείς θέσεις κλάδους Ε.Σ.Υ. κλινικών χημικών, χημικών, βιοχημικών, βιολόγων των ιατρικών εργαστηρίων των νοσοκομείων ως εξής :

  α) Σε βαθμό Διευθυντή με συνολική προϋπηρεσία σε νοσοκομείο πάνω από 12 χρόνια.

  β) Σε βαθμό Επιμελητή Α” με συνολική προϋπηρεσία σε νοσοκομείο πάνω από 10 χρόνια.

  γ) Σε βαθμό Επιμελητή Β” με συνολική προϋπηρεσία σε νοσοκομείο πάνω έως 8 χρόνια.

  δ) Σε βαθμό Επιμελητή Γ” με συνολική προϋπηρεσία σε νοσοκομείο πάνω από 8 χρόνια.

  Η εξέλιξη στην επόμενη βαθμίδα για τους ήδη υπηρετούντες γίνεται αυτόματα με τη συμπλήρωση του απαιτούμενου χρόνου ανά βαθμίδα.

  Καθήκοντα Διευθυντή μέχρι την προκήρυξη και πλήρωση των οργανικών θέσεων κλάδου Ε.Σ.Υ. κλινικών χημικών, χημικών, βιοχημικών, βιολόγων εκτελούν οι ήδη υπηρετούντες προϊστάμενοι του κλάδου ΠΕ  χημικών, βιοχημικών, βιολόγων. Αν δεν υπάρχουν, τοποθετείται με απόφαση του Διοικητή ύστερα από εισήγηση του Διευθυντή της Ιατρικής Υπηρεσίας, όποιος από τους ανωτέρω Διευθυντές έχει τα περισσότερα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα (πλεονάζοντα χρόνο στη βαθμίδα κατάταξης, μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών, επιστημονικό έργο).

   

  14/11/2003